Regulamin sklepu

I. Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje w ramach Serwisu Internetowego Zamówienia Produktów, niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu Internetowego.

3. Serwis Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.prostaceramika.pl, za pośrednictwem, którego Użytkownik może składać Zamówienia, prowadzony przez Właściciela.

4. Produkty - produkty oferowane Klientowi w Serwisie Internetowym.

5. Koszyk - element oprogramowania Serwisu Internetowego, który umożliwia Użytkownikowi złożenie w ramach Sklepu Zamówienia, podgląd danych zawartych w Koszyku oraz ich modyfikację.

6. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu Internetowego. Użytkownik, który składa Zamówienie nabywa status Klienta.

7. Kodeks Cywilny - ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).

8. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z 24 czerwca 2014r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).

10. Właściciel/Właściciel Sklepu – Prosta Ceramika Marta Żebrowska, ul. Seleny 2A, 80-299 Gdańsk, NIP 5842284992 prowadząca działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży Produktów w Sklepie, która w ramach Umowy zawartej z Klientem przy wykorzystaniu Serwisu Internetowego zobowiązuje się zrealizować Zamówienie.

11. Zamówienie – dobrowolne oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Produktów na odległość z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu Internetowego, określające jednoznacznie w szczególności rodzaj i ilość Produktów oraz inne informacje wymagane przez Właściciela Sklepu. Zamówienie dotyczyć może wyłącznie Produktów oferowanych przez Właściciela Sklepu wskazanych na stronach Serwisu Internetowego.

12. Konsument - konsument w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego.

2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Serwis Internetowy prowadzony jest przez Właściciela.

4. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony www Serwisu Internetowego, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Właścicielowi.

5. Użytkownik nie ma prawa kopiować ani utrwalać elementów ani całości Serwisu Internetowego i jego elementów w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie.

6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu Internetowego, a także zasady realizacji Zamówienia,
 • tryb postępowania reklamacyjnego,
 • zasady polityki ochrony danych osobowych.

7. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu Internetowego:

 • komputer laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies.

8. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu Internetowego oraz pobrać go i sporządzić wydruk.

9. Podane w Serwisie Internetowym informacje o Produktach w szczególności zamieszczone opisy, parametry, zdjęcia oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowią natomiast oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

10. Informację o Produktach dostępnych w Sklepie zamieszcza Właściciel Sklepu, który jednocześnie ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie treści dotyczące Produktów, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości. 

11. Właściciel Sklepu uprawniony jest do zmiany ofertowej Produktów, w tym ich wycofania, lub zmiany cen, bez uprzedzenia. Wycofanie Produktów z oferty lub zmiana cen nie dotyczy Zamówień przyjętych do realizacji.

12. Właściciel dokłada najwyższych starań, aby Użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego przez 24 godziny na dobę, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw.

III. Zasady korzystania z Serwisu Internetowego

1. Użytkownicy mogą korzystać z funkcjonalności Serwisu Internetowego po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji Zamówienia zgodnie z formularzem udostępnionym na stronach Serwisu oraz po potwierdzeniu zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności poprzez zaznaczenie właściwych pól. Dane podane przez Klienta muszą być poprawne pod względem treści. Zabronione jest używanie danych nienależących do Użytkownika bądź też danych fałszywych. 

2. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej (umożliwienie składania Zamówień) Właściciel świadczy nieodpłatnie dla Użytkowników.

3. Właściciel może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

 • podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem Serwisu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Serwisu Internetowego,
 • dopuścił się innych zachowań, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub godzących w dobre imię Właściciela, jego pracowników, współpracowników lub kontrahentów.

4. Użytkownik korzystając z Serwisu Internetowego zobowiązany jest w szczególności do:

 • korzystania z Serwisu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa i postanowieniami Regulaminu.

IV. Procedura składania Zamówień 

1. W celu złożenia Zamówienia należy wejść na stronę internetową Serwisu Internetowego i wybrać Produkty oferowane przez Właściciela Sklepu dodając je do Koszyka oraz podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Serwisu Internetowego, a następnie uzupełnić dane wskazane w formularzu umożliwiające kontakt i wysyłkę Produktów.

2. W trakcie procedury Zamawiania - do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam", Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktów i ich ilości. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w Serwisie Internetowym.

3. Po podaniu przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

4. W celu dokonania Zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika danych, w tym danych osobowych, umożliwiających kontakt i wysyłkę Produktów. Dane niezbędne do złożenia Zamówienia to: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, adres dostawy.

5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że pozbawione wad Produkty są dostępne w magazynie. W przypadku niedostępności części Produktów objętych Zamówieniem Klient jest informowany o tym fakcie i podejmuje decyzję o sposobie realizacji Zamówienia (częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia). 

6. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży Produktów jest wysłanie na adres e-mail podany przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.  

7. Właściciel Sklepu jest uprawniony do kontaktowania się z Klientem za pośrednictwem poczty internetowej lub telefonicznie w celu potwierdzenia Zamówienia lub wyjaśnienia niejasności, a także, w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta, w celu uzyskania opinii o świadczonych usługach i jakości Produktów oraz zadowolenia Klienta. Brak możliwości kontaktu z Klientem  w celu potwierdzenia Zamówienia lub niewyjaśnienie wątpliwości uprawnia Właściciela do odstąpienia od Umowy.

V. Realizacja Zamówienia

1. Warunkiem realizacji Zamówienia jest dokonanie płatności za Zamówienie.

2. Dostawa Produktów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

3. Koszt dostawy Zamówionych Produktów obciąża Klienta i wynosi w zależności od wielkości Zamówienia oraz formy dostawy, 19 zł za każdą paczkę o wadze do 10 kg. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia czasowych lub stałych promocji dotyczących kosztów dostawy Zamówionych Produktów. Szczegóły Promocji będą każdorazowo dostępne na stronie internetowej Serwisu Internetowego. 

4. Właściciel Sklepu może zlecić dostawę Produktów podmiotom trzecim.

5. Składając Zamówienie Klient zobowiązuje się do obecności w celu odbioru Zamówienia w miejscu i czasie określonym w Zamówieniu.

6. Produkty mogą być wydane bezpośrednio Klientowi lub osobie przebywającej pod adresem wskazanym na Zamówieniu. 

7. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w doręczeniu Produktów, które leżą po stronie Klienta.

8. Jeśli Produkty nie zostaną dostarczone z winy Klienta, Właściciel Sklepu skontaktuje się z Klientem korzystając z informacji przekazanych w czasie składania Zamówienia. Produkty mogą zostać ponownie wysłane, ale Klient musi liczyć się z poniesieniem dodatkowych kosztów dostawy.

9. Odpowiedzialność za dostawę realizowaną przez podmiot trzeci ponoszą pracownicy podmiotu trzeciego. W przypadku realizacji dostaw przez podmiot trzeci obowiązuje regulamin tego podmiotu. 

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny poszczególnych Produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, tzn. zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

2. Klient dokonuje płatności wybierając jeden ze sposobów określonych w Serwisie Internetowym w trakcie składania Zamówienia.

3. W trakcie składania Zamówienia Klient wybiera formę dostawy akceptując wycenę kosztów dostawy.

4. Ostateczna cena Zamówienia zawiera koszt wybranych Produktów i koszt dostawy.

5. Czas realizacji Zamówienia lub Rezerwacji liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności Klienta.  

6. Klient może wybrać następujące formy płatności: 

 • Przelew (  Numer konta 90109025900000000150679147)
 • Blik

7. W przypadku konieczności zwrotu środków uprzednio wpłaconych przez Klienta, Właściciel Sklepu dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

8. Właściciele Sklepu może organizować promocje lub konkursy dla Klientów. Zasady promocji lub konkursów będą regulowane odrębnymi regulaminami.

9. Właściciel Sklepu może wystawić fakturę na wniosek Klienta. Faktura jest dostarczana do Klienta razem z Produktami lub przesyłana na wskazany przez Klienta adres e-mail. O chęci otrzymania faktury Klient musi poinformować Właściciela Sklepu w trakcie składania Zamówienia zaznaczając i wypełniając odpowiednie pola.

VII. Uprawnienie do odstąpienia umowy

1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje Konsumentowi oraz osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, dla której jednak tak zawarta umowa nie posiada charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej.  Klienci wymienieni w zdaniu poprzednim mają prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Postanowienia niniejszego rozdziału VII dotyczą wyłącznie osób wymienionych w niniejszym ustępie.

2. Uprawnienie Klientów, wskazane w ustępie 1, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, dotyczy prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Właścicielem Sklepu w związku z realizacją Zamówienia.

3. Klientom wskazanym w ust. 1 nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej w ramach realizacji Zamówienia w odniesieniu m.in. do umów:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • o świadczenie usług, jeżeli Właściciel Sklepu wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • w pozostałych przypadkach przewidzianych przepisami art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

7. Klient ma prawo w terminie 14 dni złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zawartej w ramach Zamówienia bez podawania przyczyn. Zasady odstąpienia oraz wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać (lecz nie musi), stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

8. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktów w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu ponosi Klient, który złożył takie oświadczenie. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktów nie mogą być one przesłane w zwykłym trybie pocztą, koszty zwrotu Produktów, do których zobowiązany jest Klient mogą obejmować koszty usług kurierskich, w przypadku skorzystania z tej formy zwrotu Produktów, lub koszty dojazdu Klienta do Właściciela Sklepu, w przypadku osobistego zwrotu Produktów.

 VIII. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z realizacją umowy o świadczenie usług Serwisu Internetowego należy kierować do Działu Reklamacji Właściciela wykorzystując adres e-mail: kontakt@prostaceramika.pl.

2. Wszelkie reklamacje związane z realizacją przez Właściciela Sklepu Zamówienia można kierować na adres Działu Reklamacji Właściciela wykorzystując adres e-mail: kontakt@prostaceramika.pl.

3. Właściciel Sklepu jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi wszystkich Zamówionych Produktów wolnych od wad.

4. W chwili odbioru Zamówionych Produktów Klient jest proszony o sprawdzenie przesyłki. 

5. Ewentualne widoczne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić przewoźnikowi oraz skontaktować się z Działem Reklamacji Właściciela. W przypadku, gdy przewoźnik odmówi podpisania protokołu, nie należy przyjmować ani kwitować przesyłki i niezwłocznie skontaktować się z Działem Reklamacji Właściciela. Brak wykonania powyższej procedury nie pozbawia jednak praw ani roszczeń na zasadach ogólnych.

6. W przypadku niezgodności dostawy ze złożonym Zamówieniem Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Działem Reklamacji Właściciela. W takiej sytuacji Klient może domagać się wymiany Produktu, obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy.

7. Rozpatrzenie każdej reklamacji nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych.

8. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za jakość i stan Produktów, jeżeli zostały one pogorszone już po dostarczeniu do Klienta i z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. gdy Klient użytkował Produkty w niewłaściwy sposób).

9. W przypadku złożenia przez Konsumenta reklamacji, gdy reklamacja nie zostanie uznana lub Konsument nie zgadza się na załatwienie reklamacji w zaproponowany sposób ma możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń.

10. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W szczególności Konsument może się zwrócić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, lub organizacji społecznej, do której zadań należy ochrona konsumentów (m.in Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich), może złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego lub złożyć wniosek
w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

IX. Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Serwisu Internetowego zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.prostaceramika.pl/polityka-prywatnosci. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.


X. Postanowienie końcowe

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z korzystania z niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Właściciela. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy Klientów będących Konsumentami oraz Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, dla której jednak zawarta na odległość umowa nie posiada charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez te osoby działalności gospodarczej. W takim przypadku stosuje się przepisy dotyczące właściwości wynikające z obowiązującego prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2.11.2022

4. Właściciel może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Właściciela, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu Internetowego lub oferty Właściciela. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu Internetowego i zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkowników o zmianach, w tym poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian.

5. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na realizację złożonych i zaakceptowanych Zamówień.

6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości e-mail na wskazany przez Klienta adres, jeśli jest to spowodowane blokowaniem lub usuwaniem wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta lub przez administratorów serwerów pocztowych lub czynniki zewnętrzne (np. awarię).

Załącznik do Regulaminu

Pouczenie o możliwości odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

Konsumenci oraz Klienci będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, dla których zawarta na odległość umowa nie posiada jednak charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez te osoby działalności gospodarczej mają ustawowe prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Klienci tacy mogą w ciągu 14 dni od zawarcia umowy dokonania Zamówienia od nich odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby to zrobić, należy przesłać stosowną informację na adres email: kontakt@prostaceramika.pl. Można również skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej.

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, w przypadku spełnienia się przesłanek wyłączających to prawo, które zostały szczegółowo opisane w Regulaminie.

W przypadku odstąpienia Właściciel Sklepu zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Serwis), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Właściciel zostanie poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Właściciel dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W przypadku otrzymania Produktów Klient jest zobowiązany do ich zwrotu nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem w stanie nienaruszonym, bez znamion użytkowania i uszkodzeń. Koszty zwrotu Produktu i opakowania są ponoszone przez Klienta. Właściciel może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktów lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

_______________, adres: ___________________________________

Ja_________________________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy __________________________________________________________

Data zawarcia umowy/odbioru Produktów: ____________________________

Imię i nazwisko____________________________